Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“) popisují, jak je ve Společnosti prováděno zpracování osobních údajů. Dále zajišťují, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna, a aby subjekty údajů měli dostatečné informace o svých právech a postupech Společnosti v rámci zpracování osobních údajů.

Tyto Podmínky dopadají na veškeré osobní údaje zpracovávané Prodávajícím, bez ohledu na účel či právní titul (zákonný důvod) jejich zpracování.

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat Prodávajícího:

Korespondenční adresa: Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 730 804 186
E-mail: info@globemedical.cz 

1.2.    Prodávající zpracovává osobní údaje vždy na základě jednoho ze zákonných titulů vyjmenovaných v článku 6 Nařízení (právní základ pro zpracování). Nejčastěji uplatňovanými zákonnými tituly pro zpracování osobních údajů zákazníků prováděné Společností jsou:

- uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
- plnění právní povinnosti, která se na Společnost jako správce vztahuje
- oprávněný zájem Prodávajícího, který převažuje nad zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů vyžadujícími ochranu osobních údajů;

1.3.   Podávající nepožaduje jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů a zadané osobní údaje využívá výhradně k realizaci zadané objednávky.

1.4.     Prodávající využívá veškeré osobní údaje zadané při objednávce prostřednictvím eshopu výhradně a pouze k plnění povinností z této objednávky vyplývajících tzn. zpracování, realizaci a dodání objednávky. Prodávající nevyužívá osobní údaje pro jakýkoli další účel, rozsah nebo dobu zpracování. 

1.5.     Využití osobních údajů pro plnění právní povinnosti: Zpracování za účelem plnění právní povinnosti stanoví zákon, nebo na jeho základě vydaný podzákonný právní předpis, nebo předpis evropského práva. Prodávající za tímto účelem zpracovává pouze ty osobní údaje zákazníků, jejichž zpracování jí ukládá zákon, případně ty, které potřebuje ke splnění zákonné povinnosti.

1.6.     Využití osobních údajů pro svůj Oprávněný zájem:

Oprávněný zájem Prodávajícího určuje Prodávající. Prodávající před tím, než začne osobní údaje podle stanoveného oprávněného zájmu zpracovávat, poměří tento zájem s oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává (provede tzv. balanční test).

Pokud Prodávající shledá podle výsledku balančního testu, že může osobní údaje subjektu údajů zpracovávat na základě titulu oprávněného zájmu, informuje vždy subjekt údajů o této skutečnosti (tj. že zpracovává údaje na základě oprávněného zájmu), pokud tak už neučinila dříve jiným způsobem.

Je-li titulem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů oprávněný zájem Prodávajícího, je subjekt údajů oprávněn podat námitku a žádat výmaz.

Prodávající zpracovává osobní údaje na základě oprávněných zájmů, jako je například předcházení podvodům, ochrana majetku, vymáhání právních nároků, předávání pro administrativní účely (pokud Prodávající zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je oprávněna informovat subjekt údajů o zboží nebo službách a zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu uvedenou subjektem údajů).

1.7.    Každý subjekt údajů má následující práva:

- Právo na informace o zpracování osobních údajů
- Právo na přístup k osobním údajům včetně kopie osobních údajů
- Právo na opravu
- Právo na výmaz (právo být zapomenut)
- Právo na omezení zpracování
- Právo na přenositelnost údajů
- Právo vznést námitku
- Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
- Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

1.8.   Práva uvedená výše může subjekt údajů uplatnit vůči Společnosti, elektronicky na e-mailové adrese info@globemedical.cz nebo telefonicky na čísle +420 730 804 186 nebo písemně na adrese sídla Prodávajcího.

Právo podat stížnost uvedené výše, může subjekt uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů buď elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n nebo telefonicky na čísle +420 234 665 111 nebo písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.